Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

20.02.2019 20:01

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com