Aktuality

07.06.2021 13:01
Obec Pavlovce v zastúpení starostom obce, v zmysle 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...
18.05.2021 11:03
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 17.05.2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona ...
29.04.2021 12:18
Riaditeľka MŠ Pavlovce oznamuje, že Zápis do Materskej školy Pavlovce bude prebiehať  od 01.05.2021 - 31.05.2021 ďaľsie informácie: Zápis detí do MŠ.pdf (216156)  
25.03.2021 09:47
Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti medzi Obcou Pavlovce (ako predávajúcim) a Lenkou Verčimákovou Nikolov (ako kupujúcim) zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. Definovanie dôvodu hodného osobitného zreteľa : Žiadateľka Lenka Verčimáková Nikolov podala dňa...
12.03.2021 11:24
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 11.03.2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit....
25.02.2021 19:24
  Miesto testovania:     sala kultúrneho domu   Dátum testovania:     sobota    27.02.2021   Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...
17.02.2021 11:53
Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T. V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce...
17.02.2021 08:05
  Miesto testovania:     sala kultúrneho domu   Dátum testovania:     sobota    20.02.2021   Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...
11.02.2021 08:22
Testovanie obyvateľov v obci  PAVLOVCE Miesto testovania:     sala kultúrneho domu Dátum testovania:     sobota    13.02.2021 Čas testovania:         08:00  hod – 12:00...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com